ANUNŢ DE SELECŢIE PARTENERI PENTRU PROIECT FINANŢAT PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN (POCU) 2014 – 2020

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020 cu modificările și completările ulterioare, UAT CAMARASU cu sediul in Comuna Camarasu, județul Cluj,

ANUNȚĂ

organizarea procedurii de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat  cu entități de drept privat în vederea  depunerii unei cereri de finanțare în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, OS 4.4 Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice:

 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură și modalitatea de depunere:

Dosarele de candadidatură vor fi depuse în plic sigilat pe care se va specifica: În atenția Primăriei Camarasu, pentru selecția de parteneri în cadrul apelului POCU/436/4/4/Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale/4/Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale.

i”.  Plicul se va depune cu număr de înregistrare la sediul Primăriei Camarasu, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț. Perioada de depunere a ofertelor: 9 – 22 octombrie 2018  zilnic între orele 7 – 15.

Date de contact : Primăria Comunei Camarasu, strada Principală, nr 126

Tel. 0264288064

 1.  Dosar de candidatură:

In copie, semnat stampilat si certificate CONFORM CU ORIGINALUL de catre reprezentantul legal:

 1. Statutul/ actul constitutiv din care se face dovada ca are ca obiect de activitate, activitati eligibile conform Ghidului solicitantului
 2. Hotarare Judecatoreasca de infiintare
 3. Certificatul de inregistrare in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor
 4. Certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale
 5. Rezultatul exercitiului financiar pebtru ultimii 4 ani  financiari incheiati  – bilant contabil si contul de profit si pierdeni  (n-1, n-2, n-3,n-4)
 6. Document identitate reprezentant legal

In original:

 1. Scrisoare de intentie (conform modelului atasat in Anexa 1)
 2. Fisa a partenerului (conform  modelului atasat in Anexa 2)
 3. Declarația de eligibilitate (conform modelului atasat in Anexa 3)

Scrisoarea de intentie va fi insotita de:

 • CV-urile in format Europass ale expertilor cheie propusi de candidat pentru activitatile proiectului. Fiecare Cv trebuie sa specifice pozitia pentru care expertul este propus in proiect si trebuie sa fie datat si semnat de expert. Pozitiile vor avea in vedere urmatoarele activitati: A2. Dezvoltare servicii de ingrijire la domiciliu – aproximativ 165 beneficiari.

 

Obiectivele si scopul cererii de finantare:

 1. Obiectivul specific al programului este: OS 4.4 Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice
 2. Obiectivul general al proiectului consta in furnizarea de servicii sociale adecvate nevoilor pentru minim 165 de persoane varstnice din comuna Camarasu. Prin obiectvul proiectului se asigura accesul persoanelor varstnice din Comuna Camarasu la servicii integrate in concordanta cu nevoile specifice ale acestora, imbunatatirea calitatii vietii,  promovarea participarii active a persoanelor varstnice la viata sociala, obtinerea unei independente/ siguranta pentru persoanele cu necesitati de ingrijire de lunga durata.
 3. Scopul cererii de finantare: Cresterea nivelului de trai si asigurarea serviciilor de baza si suport pentru persoanele varstnice din Comuna Camarasu.

 

Pentru a fi selectat, partenerul/partenerii selectati trebuie sa indeplineasca cerintele de eligibilitate prevazute in:

 • Orientari privind accesarea finantarilor din Programul Operational Capital  Uman 2014 – 2020 – publicat pe site-ul  fonduri-ue.ro
 • Ghidul Solicitantului – conditii specifice – servici sociale si socio medicale pentru persoane varstnice AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4 – publicat  pe site-ul  fonduri-ue.ro

 

 1. Principalele activitati  ce vor fi derulate in cadrul priectului sunt:
 • Managementul proiectului  (responsabil- Primaria Camarasu)
 • A2 – Cresterea cunostintelor de specialitate a personalului implicat in furnizarea serviciilor sociale
 • A3 Dezvoltarea și furnizarea de servicii de ingrijire la domiciliu (deschisa responsabil partener selectat) – aproximativ  165 beneficiari .

 

Activitatile partenerului/partenerilor

A.3 Dezvoltare servicii de ingrijire la domiciliu  (responsabil: partenerul selectat) aproximativ  165 beneficiari

 

Partenerul/ partenerii privati (asociatie sau fundatie) selectati:

 • Participa la Campania de informare a grupului tinta in vederea prezentarii accesului la serviciile de ingrijire la domiciliu si servicii de ambulanta sociala cu respectarea principiilor privind egalitatea de sanse ;
 • Asigura expertiza pentru furnizarea serviciilor de îngrijiri bătrâni la domiciliu;
 • Asigura expertiza in vederea depunerii documentatiei necesare licentierii servciilor sociale infiintate;
 • Colaboreaza cu solicitantul si partenerii finantarii, dupa finalizarea proiectului in scopul sustenabilitatii serviciilor infiintate in cadrul proiectului;

 

Criterii de selectie

Conditii generale de eligibilitate privind partenerii:

 • trebuie sa indeplineasca toate conditiile de eligibilitate stabilite in Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Captial  Uman 2014 – 2020 publicat pe site-ul fonduri-ue.ro
 • trebuie sa indeplineasca criteriile de eligibilitate stabilite in Ghidul Solicitantului – Conditii specifice – Servicii sociale si socio-medicale pentru persoane varstnice AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4 publicat pe site-ul fonduri-ue.ro

Conditii specifice:

 • Candidatul privat asociatie sau fundatie este acreditat ca furnizor de servicii sociale, conform legii nr 197/ 2012 si HG  118/ 2014 – conditie obligatorie de indeplinit
 • Candidatul are o vechime de cel putin un an de la infiintare la data depunerii candidaturii si cel putin 6 luni experienta pentru activitatea propusa (A3) – conditie obligatoriu de indeplinit
 • Activitatea relevanta, dovedita de fisa partenerului, semnata si stampilata de reprezentantul legal al institutiei;
 • Declaratie pe propria raspundere ca indeplineste conditiile de eligibilitate prevazute de:
  • Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Ghidul solicitantului – Conditii specifice – Servicii sociale si socio-medicale pentru persoane varstnice AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4 publicat pe site-ul fonduri-ue.ro

Procedura de evaluare a apertenerilor

Evaluarea partenerilor se va face în funcţie de domeniul de competenţă, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, conform grilei de mai jos. Punctajul maxim posibil obţinut este de 65 puncte. Vor fi declaraţi admişi participanţii care întrunesc un punctaj de peste 50 de puncte. Vor fi declaraţi respinşi participanţii care întrunesc 50 de puncte sau mai puţin. Vor fi declaraţi câştigători participanţii admişi care întrunesc numărul cel mai mare de puncte pentru categoria vizată. Departajarea candidaților declarați admiși, cu același număr de puncte, se va face prin stabilirea celei mai mari experiențe în furnizarea serviciilor sociale precum și a numărului de beneficiari sprijiniți în activitatea sa profesionala. In cazul retragerii câştigătorului se va putea solicita pentru parteneriat următorul participant admis pe categoria vizată. Primaria va selecta 1 partener eligibil pentru activitatea eligibilă din Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice.