0264-288.002      0264-288.064

Accesibilitate      primaria@primariacamarasu.ro

Câteva extrase din prevederile Legii nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare :

Art. 1.(1) Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil – teren şi/sau construcţii – identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel.

Art. 24.
Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă următoarele fapte:
a) executarea fără autorizaţie de construire sau de desfiinţare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a lucrărilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), c), e) şi g), cu excepţiile prevăzute de lege;
b) continuarea executării lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către organele de control competente, potrivit legii;
c) întocmirea ori semnarea proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desfiinţare necesare pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi a proiectelor tehnice şi a documentaţiilor de execuţie, pentru alte specialităţi decât cele certificate prin diplomă universitară, în condiţiile prevăzute la art. 9.

Art. 241.

(1) Instanţa de judecată, prin hotărârea prin care soluţionează fondul cauzei, poate dispune încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei sau desfiinţarea construcţiilor realizate nelegal.
(2) Procurorul sau instanţa de judecată poate dispune, din oficiu sau la cerere, oprirea temporară a executării lucrărilor, pe tot parcursul procesului penal.

Art. 26.

(1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în altfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează astfel:
a) executarea sau desfiinţarea, totală ori parţială, fără autorizaţie a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), c), e) şi g), de către investitor şi executant se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei, dar nu mai mult de cinci ori valoarea taxei de autorizare prevăzută de lege pentru respectiva investiţie;
b) executarea sau desfiinţarea, cu nerespectarea prevederilor autorizaţiei şi a proiectului tehnic, a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), c), e) şi g), precum şi continuarea executării lucrărilor autorizate fără solicitarea unei noi autorizaţii de construire, în situaţiile prevăzute la art. 7 alin. (15), de către investitor şi executant se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei, în raport cu clasa de importanţă a construcţiei şi gravitatea faptei în raport cu impactul asupra vecinătăţilor;
c) aprobarea furnizării de utilităţi urbane, ca urmare a executării de lucrări de branşamente şi racorduri la reţele pentru construcţii noi neautorizate, se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei;
d) menţinerea după expirarea termenului prevăzut prin autorizaţie sau după terminarea lucrărilor autorizate, în situaţia în care afectează domeniul public, ori adaptarea în alte scopuri faţă de cele prevăzute în autorizaţie a construcţiilor, lucrărilor şi amenajărilor cu caracter provizoriu se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei, în raport cu perioada de depăşire a termenului şi impactul generat;
e) neaducerea terenului la starea iniţială de către investitor, după terminarea lucrărilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c), precum şi nerealizarea lucrărilor de curăţare, amenajare ori degajare, după caz, a amplasamentului şi/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata execuţiei, o dată cu încheierea lucrărilor de bază, se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei;
f) neîndeplinirea obligaţiei de repunere în starea anterioară a terenurilor care au făcut obiectul contractelor de închiriere de către titularii de licenţe/permise/autorizaţii, prevăzuţi la art. 71 alin. (2), la desfiinţarea acestora se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei;
g) neafişarea panoului investiţiei se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;
h) împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor şi a actelor solicitate, se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
i) neanunţarea datei începerii lucrărilor de construcţii autorizate la autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (53), se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;
1. în lipsa unui drept real asupra imobilului, care să confere dreptul de a solicita autorizaţia de construire/desfiinţare;
2. în lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, aprobate potrivit legii;
3. în baza unor documentaţii incomplete sau elaborate în neconcordanţă cu reglementările urbanistice în vigoare, cu prevederile certificatului de urbanism, ale Codului civil, ale conţinutului-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desfiinţare, care nu conţin avizele şi acordurile legale necesare sau/şi care nu sunt întocmite de specialişti şi verificate potrivit legii sau/şi care nu respectă normele de proiectare în vigoare;
4. în lipsa expertizei tehnice privind punerea în siguranţă a întregii construcţii, în cazul lucrărilor de consolidare;
5. în lipsa extrasului de plan cadastral şi a extrasului de carte funciară de informare, actualizate la zi;
6. în regim de urgenţă/în primă urgenţă pentru alte cazuri decât cele prevăzute de lege;
7. în baza altor documente decât cele cerute prin prezenta lege;
n) neîndeplinirea, la termenul stabilit, a măsurilor dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. la controlul anterior cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei;
o) refuzul nejustificat sau obstrucţionarea sub orice formă a accesului persoanelor fizice sau al reprezentanţilor persoanelor juridice la documentele prevăzute la art. 34 alin. (7) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000;
p) neefectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţii în condiţiile prevederilor art. 37 alin. (2) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 40.000 lei, în raport cu clasa de importanţă a construcţiei şi cu valoarea investiţiei;
r) neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 73 se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;
s) nedepunerea la Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. a proiectului tehnic de execuţie, conform art. 7 alin. (53), se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei.
(3) Cuantumul amenzilor se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului.
(4) Sancţiunea amenzii poate fi aplicată şi reprezentantului persoanei juridice.
(5) Sancţiunea amenzii pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. h) şi i) se aplică funcţionarilor publici responsabili de verificarea documentaţiilor care stau la baza emiterii certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire sau de desfiinţare, precum şi semnatarilor, potrivit atribuţiilor stabilite conform legii.
(6) În condiţiile prezentei legi nu se aplică sancţiunea avertisment.

Art. 26.

(1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în altfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează astfel:
a) executarea sau desfiinţarea, totală ori parţială, fără autorizaţie a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), c), e) şi g), de către investitor şi executant se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei, dar nu mai mult de cinci ori valoarea taxei de autorizare prevăzută de lege pentru respectiva investiţie;
b) executarea sau desfiinţarea, cu nerespectarea prevederilor autorizaţiei şi a proiectului tehnic, a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), c), e) şi g), precum şi continuarea executării lucrărilor autorizate fără solicitarea unei noi autorizaţii de construire, în situaţiile prevăzute la art. 7 alin. (15), de către investitor şi executant se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei, în raport cu clasa de importanţă a construcţiei şi gravitatea faptei în raport cu impactul asupra vecinătăţilor;
c) aprobarea furnizării de utilităţi urbane, ca urmare a executării de lucrări de branşamente şi racorduri la reţele pentru construcţii noi neautorizate, se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei;
d) menţinerea după expirarea termenului prevăzut prin autorizaţie sau după terminarea lucrărilor autorizate, în situaţia în care afectează domeniul public, ori adaptarea în alte scopuri faţă de cele prevăzute în autorizaţie a construcţiilor, lucrărilor şi amenajărilor cu caracter provizoriu se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei, în raport cu perioada de depăşire a termenului şi impactul generat;
e) neaducerea terenului la starea iniţială de către investitor, după terminarea lucrărilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c), precum şi nerealizarea lucrărilor de curăţare, amenajare ori degajare, după caz, a amplasamentului şi/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata execuţiei, o dată cu încheierea lucrărilor de bază, se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei;
g) neafişarea panoului investiţiei se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;
h) împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor şi a actelor solicitate, se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
i) neanunţarea datei începerii lucrărilor de construcţii autorizate la autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (53), se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;
1. în lipsa unui drept real asupra imobilului, care să confere dreptul de a solicita autorizaţia de construire/desfiinţare;
2. în lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, aprobate potrivit legii;
3. în baza unor documentaţii incomplete sau elaborate în neconcordanţă cu reglementările urbanistice în vigoare, cu prevederile certificatului de urbanism, ale Codului civil, ale conţinutului-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desfiinţare, care nu conţin avizele şi acordurile legale necesare sau/şi care nu sunt întocmite de specialişti şi verificate potrivit legii sau/şi care nu respectă normele de proiectare în vigoare;
4. în lipsa expertizei tehnice privind punerea în siguranţă a întregii construcţii, în cazul lucrărilor de consolidare;
5. în lipsa extrasului de plan cadastral şi a extrasului de carte funciară de informare, actualizate la zi;
6. în regim de urgenţă/în primă urgenţă pentru alte cazuri decât cele prevăzute de lege;
7. în baza altor documente decât cele cerute prin prezenta lege;
n) neîndeplinirea, la termenul stabilit, a măsurilor dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. la controlul anterior cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei;
o) refuzul nejustificat sau obstrucţionarea sub orice formă a accesului persoanelor fizice sau al reprezentanţilor persoanelor juridice la documentele prevăzute la art. 34 alin. (7) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000;
p) neefectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţii în condiţiile prevederilor art. 37 alin. (2) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 40.000 lei, în raport cu clasa de importanţă a construcţiei şi cu valoarea investiţiei;
r) neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 73 se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;
s) nedepunerea la Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. a proiectului tehnic de execuţie, conform art. 7 alin. (53), se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei.
(6) În condiţiile prezentei legi nu se aplică sancţiunea avertisment.