0264-288.002      0264-288.064

Accesibilitate      primaria@primariacamarasu.ro
Reportaj fii satului
Posted on Categories General

Cămărășenii s-au reîntâlnit în vatra satului

Este o zi scrisă cu majuscule în calendarul administrației publice de la Cămărașu, ca în penultima duminică a lui cireșar, fiii satului să revină pe tărâmurile copilăriei.

Anuala convocare inițiată de primarul comunei Cămărașu, dl. Marcel Mocean, își are ecoul scontat și provoacă de 13 ani bucuria părinților, bunicilor, rudelor și prietenilor să-și revadă fiii și fiicele îndepărtați pe drumurile vieții și destinului.

Această sărbătoare a comunității de aici, pregătită în cele mai bune condiții de conducerea comunei, a excelat prin sport, dans, cântec, voie bună și un venerabil respect și atenție pentru tâmplele argintii ce au durat în acest spațiu al Câmpiei Transilvane destul de frământat în decursul istoriei.

Rămânând la acest moment jubiliar al zilei, la care, alături de sutele de participanți, au participat și primarii comunelor. Mociu – Vasile Focșa, Cătina – Alexandru Bota, Palatca – Ioan Huldușan, orașul Sărmașu – Ioan Mocean și directorul executiv al Asociației comunelor din zonă, Sorin Ranga, subliniem, fără rețineri, o puternică emoție a…maturității scenice.

Ce poate fi mai frumos și înălțător, când în fața unei mari comunități de oameni, după cuvântul de bun venit adresat de primar, în aplauze este invitat să urce pe scenă singurul veteran de război rămas în viață, dl. Colciar Doje, care a împlinit respectabila vârstă de 99 de ani.
Respect și admirație, diplomă, premiu și flori, dar și urarea de Mulți Ani și sănătate! Asemenea onoruri au primit din partea celor ce conduc destinele Cămărașului și familiile Arghil și Lucreția Gherbe, Ioan și Ileana Ispas, Iosif și Ana Marina, Vasile și Lenuța Luca, Cornel și Maria Țăgurean, Dumitru și Maria Vermeșan, Francisc și Irina Varga, Aurel și Elena Aurora Popean, opt cupluri care au împlinit 50 de ani de conviețuire, contribuind după pricepere și puteri, la împrospătarea permanentă a condițiilor de viață în această comună.

Și dacă sâmbătă a fost ziua sportului la Cămărașu, unde și-au disputat șansele șase echipe de fotbal să câștige ,, Cupa Târgului’’aflată la ediția a Vlll a, duminică a fost ziua jocului și cântecului popular, ale căror virtuți, istorie și interpreți au fost prezentate, în nota cunoscutei verve, de regizorul, impresarul și prezentatorul Teodor Groza.

Rapsodul Vasile Soporan, declarat tezaur viu UNESCO, și taraful din Valea Largă, a oferit publicului doinele și cântecele de mare valoare ale Câmpiei Transilvane, Ansamblul folcloric ,, Fiii Cămărașului’’, care în această vară împlinesc 15 ani de activitate artistică, coordonați de familia Sebastian și Ana Marchiș, care recent au venit din turneul din Cehia, au prezentat cele mai reușite jocuri din această zonă etnofolclorică, dar și din alte ținuturi ale țării. Mulți au văzut această evoluție a lor ca un reușit exercițiu înaintea turneului ce-l vor face în Polonia.
În frumoase ii și costume naționale, au susținut recitaluri soliștii: Ioan Dordoi, Ana Georgeta și Narcisa Balla, Dolfina Aștilean, Olimpiu Mocean și Adina Varga, ultimii trei sunt fii ai Cămărașului.

Tinerii dansatori ai Ansamblului ,,Muguri de Cătina’’ pe scenă păreau că au fost… muguri cu ceva ani în urmă, acum stăpânesc bine jocurile populare, având și o costumație destul de autentică și un comportament scenic pentru care au primit și ei multe aplauze.

Grupul tradițional al Zegrenilor din Ceaba, s-au întrecut pe ei înșiși. După ce au făcut câteva dansuri interactive cu publicul din fața scenei, coordonatorul grupului, solistul de muzică populară Ioan Zegrean a recitat propria poezie ,, Întoarcerea acasă’’, iar apoi au urmat diferite momente din viața satului, din care nu au lipsit cântecele de odinioară, Jocul la șură, Bătuta, Târnăveanca, Șapte pași, De-a lungul și altele, toate mișcările grupului fiind susținute cu textele muzicale ale unor piese vechi, din care am reținut două: Cui îi place la căpălit și Car cu boi cu ciucuri noi și alte cântece de nuntă și ospățuri.
Când temperaturile au devenit mai… blânde, adică 9 seara, a urcat pe marea scenă din curtea școlii, eleva de 11 ani, Luiza Lăcătuș, care a impresionat asistența cu genul muzicii pop, cu care își pune în valoare excepționalele calități vocale. Nu a lipsit muzica ușoară adusă aici de trupa Simbol, și nici muzica latino – pop, oferită de Mike Zetter.

Și chiar dacă focurile de artificii au încheiat bogatul spectacol al Fiilor satului Cămărașu la ora 23, muzica și dansul s-au repliat mult mai târziu, în liniștea nopții.

Dumitru VATAU

 

Anunt de selectie parteneri pentru proiect finantat prin programul operational capital uman (POCU) 2014 – 2020
Posted on Categories General

ANUNŢ DE SELECŢIE PARTENERI PENTRU PROIECT FINANŢAT PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN (POCU) 2014 – 2020

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020 cu modificările și completările ulterioare, UAT CAMARASU cu sediul in Comuna Camarasu, județul Cluj,

ANUNȚĂ

organizarea procedurii de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat  cu entități de drept privat în vederea  depunerii unei cereri de finanțare în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, OS 4.4 Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice:

 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură și modalitatea de depunere:

Dosarele de candadidatură vor fi depuse în plic sigilat pe care se va specifica: În atenția Primăriei Camarasu, pentru selecția de parteneri în cadrul apelului POCU/436/4/4/Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale/4/Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale.

i”.  Plicul se va depune cu număr de înregistrare la sediul Primăriei Camarasu, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț. Perioada de depunere a ofertelor: 9 – 22 octombrie 2018  zilnic între orele 7 – 15.

Date de contact : Primăria Comunei Camarasu, strada Principală, nr 126

Tel. 0264288064

 1.  Dosar de candidatură:

In copie, semnat stampilat si certificate CONFORM CU ORIGINALUL de catre reprezentantul legal:

 1. Statutul/ actul constitutiv din care se face dovada ca are ca obiect de activitate, activitati eligibile conform Ghidului solicitantului
 2. Hotarare Judecatoreasca de infiintare
 3. Certificatul de inregistrare in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor
 4. Certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale
 5. Rezultatul exercitiului financiar pebtru ultimii 4 ani  financiari incheiati  – bilant contabil si contul de profit si pierdeni  (n-1, n-2, n-3,n-4)
 6. Document identitate reprezentant legal

In original:

 1. Scrisoare de intentie (conform modelului atasat in Anexa 1)
 2. Fisa a partenerului (conform  modelului atasat in Anexa 2)
 3. Declarația de eligibilitate (conform modelului atasat in Anexa 3)

Scrisoarea de intentie va fi insotita de:

 • CV-urile in format Europass ale expertilor cheie propusi de candidat pentru activitatile proiectului. Fiecare Cv trebuie sa specifice pozitia pentru care expertul este propus in proiect si trebuie sa fie datat si semnat de expert. Pozitiile vor avea in vedere urmatoarele activitati: A2. Dezvoltare servicii de ingrijire la domiciliu – aproximativ 165 beneficiari.

 

Obiectivele si scopul cererii de finantare:

 1. Obiectivul specific al programului este: OS 4.4 Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice
 2. Obiectivul general al proiectului consta in furnizarea de servicii sociale adecvate nevoilor pentru minim 165 de persoane varstnice din comuna Camarasu. Prin obiectvul proiectului se asigura accesul persoanelor varstnice din Comuna Camarasu la servicii integrate in concordanta cu nevoile specifice ale acestora, imbunatatirea calitatii vietii,  promovarea participarii active a persoanelor varstnice la viata sociala, obtinerea unei independente/ siguranta pentru persoanele cu necesitati de ingrijire de lunga durata.
 3. Scopul cererii de finantare: Cresterea nivelului de trai si asigurarea serviciilor de baza si suport pentru persoanele varstnice din Comuna Camarasu.

 

Pentru a fi selectat, partenerul/partenerii selectati trebuie sa indeplineasca cerintele de eligibilitate prevazute in:

 • Orientari privind accesarea finantarilor din Programul Operational Capital  Uman 2014 – 2020 – publicat pe site-ul  fonduri-ue.ro
 • Ghidul Solicitantului – conditii specifice – servici sociale si socio medicale pentru persoane varstnice AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4 – publicat  pe site-ul  fonduri-ue.ro

 

 1. Principalele activitati  ce vor fi derulate in cadrul priectului sunt:
 • Managementul proiectului  (responsabil- Primaria Camarasu)
 • A2 – Cresterea cunostintelor de specialitate a personalului implicat in furnizarea serviciilor sociale
 • A3 Dezvoltarea și furnizarea de servicii de ingrijire la domiciliu (deschisa responsabil partener selectat) – aproximativ  165 beneficiari .

 

Activitatile partenerului/partenerilor

A.3 Dezvoltare servicii de ingrijire la domiciliu  (responsabil: partenerul selectat) aproximativ  165 beneficiari

 

Partenerul/ partenerii privati (asociatie sau fundatie) selectati:

 • Participa la Campania de informare a grupului tinta in vederea prezentarii accesului la serviciile de ingrijire la domiciliu si servicii de ambulanta sociala cu respectarea principiilor privind egalitatea de sanse ;
 • Asigura expertiza pentru furnizarea serviciilor de îngrijiri bătrâni la domiciliu;
 • Asigura expertiza in vederea depunerii documentatiei necesare licentierii servciilor sociale infiintate;
 • Colaboreaza cu solicitantul si partenerii finantarii, dupa finalizarea proiectului in scopul sustenabilitatii serviciilor infiintate in cadrul proiectului;

 

Criterii de selectie

Conditii generale de eligibilitate privind partenerii:

 • trebuie sa indeplineasca toate conditiile de eligibilitate stabilite in Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Captial  Uman 2014 – 2020 publicat pe site-ul fonduri-ue.ro
 • trebuie sa indeplineasca criteriile de eligibilitate stabilite in Ghidul Solicitantului – Conditii specifice – Servicii sociale si socio-medicale pentru persoane varstnice AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4 publicat pe site-ul fonduri-ue.ro

Conditii specifice:

 • Candidatul privat asociatie sau fundatie este acreditat ca furnizor de servicii sociale, conform legii nr 197/ 2012 si HG  118/ 2014 – conditie obligatorie de indeplinit
 • Candidatul are o vechime de cel putin un an de la infiintare la data depunerii candidaturii si cel putin 6 luni experienta pentru activitatea propusa (A3) – conditie obligatoriu de indeplinit
 • Activitatea relevanta, dovedita de fisa partenerului, semnata si stampilata de reprezentantul legal al institutiei;
 • Declaratie pe propria raspundere ca indeplineste conditiile de eligibilitate prevazute de:
  • Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Ghidul solicitantului – Conditii specifice – Servicii sociale si socio-medicale pentru persoane varstnice AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4 publicat pe site-ul fonduri-ue.ro

Procedura de evaluare a apertenerilor

Evaluarea partenerilor se va face în funcţie de domeniul de competenţă, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, conform grilei de mai jos. Punctajul maxim posibil obţinut este de 65 puncte. Vor fi declaraţi admişi participanţii care întrunesc un punctaj de peste 50 de puncte. Vor fi declaraţi respinşi participanţii care întrunesc 50 de puncte sau mai puţin. Vor fi declaraţi câştigători participanţii admişi care întrunesc numărul cel mai mare de puncte pentru categoria vizată. Departajarea candidaților declarați admiși, cu același număr de puncte, se va face prin stabilirea celei mai mari experiențe în furnizarea serviciilor sociale precum și a numărului de beneficiari sprijiniți în activitatea sa profesionala. In cazul retragerii câştigătorului se va putea solicita pentru parteneriat următorul participant admis pe categoria vizată. Primaria va selecta 1 partener eligibil pentru activitatea eligibilă din Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice.

Informare cont unic plati amenzi
Posted on Categories General

În conformitate cu prevederile:

 • Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale;
 • 163 alin. (2) și art. 342 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală;
 • 2 din OMDRAPFE nr. 7166/2017 privind stabilirea obligațiilor fiscale locale care se plătesc în contul unic,

Aducem la cunoștința cetățenilor, CONTUL UNIC – „Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuire” :

RO64 TREZ 2162 1A47 0400 XXXX

Menționăm că pentru achitarea amenzilor contravenționale prin intermediul băncilor, trezoreriilor și al altor instituții autorizate să deruleze operațiuni de plată se va folosi în continuare numai contul sus amintit!!!

Sarbatoarea Fiii Satului Camarasu – Editia XII
Posted on Categories General

 

 

 

 

 

 

 

Sarbatoarea Fiii Satului Camarasu, Editia XII,are loc in acest an in data de 23 iunie. Aceasta sarbatoare a satului, e cunoscuta de-a lungul anilor ca Sarbatoarea Sanzaienelor, Targul Camarasului sau Targul cireselor.
Va asteptam fii ai satului sa ne intalnim in 23 iunie la fel ca in fiecare an la sarbatoarea noastra a camarasenilor si sa ne bucuram de clipele petrecute impreuna.

Vom felicita si aprecia mai multe cupluri care au implinit in acest an, 50 ani de casatorie, vom admira dansul, cantecul si jocul popular din zona noastra,iar seara se va incheia cu muzica celor de la DjJonnessy-Aner si binenteles cu lansarea de lampioane si focuri de artificii.

VA ASTEPTAM CU DRAG!