0264-288.002      0264-288.064

Accesibilitate      primaria@primariacamarasu.ro

ORMENISAN IOAN MATEI

Audiențe

  • zilnic, între orele 10:00 – 13:00
  • Telefon: 0264.288.002
  • Fax: 0264.288.064

Atribuțiile secretarului

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE PRIMARULUI ÎN BAZA CODULUI ADMINISTRATIV AL ROMÂNIEI – ADOPTAT PRIN OUG NR.57/2019

Art.85.- (1) Secretarul indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii principale:

a) participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului local,

b) coordoneaza compartimentele si activitatile cu caracter juridic, de stare civila, autoritate tutelara si asistenta sociala din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local,

c) avizeaza proiectele de hotarare ale consiliului local, asumandu-si raspunderea pentru legalitate acestora, contrasemnand hotararile pe care le considera legale,

d) avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului,

e) urmareste rezolvarea corespondentei in termenul legal,

f) asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de secretariat,

g) pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local,

h) asigura comunicarea catre auturitatile, institutiile si persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar, in termen de eel mult 10 zile, daca legea nu prevede altfel,

i) asigura aducerea la cunostinta publica a hotararilor si dispozitiilor cu caracter
normativ,

j)  elibereaza extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, in afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii,

k) legalizeaza semnaturi de pe inscrisurile prezentate de parti si confirma autenticitate
copiilor cu actele originale, in conditiile legii,

(2) Secretarul poate coordona si alte servicii ale aparatului propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, stabilite de primar.

(3) Secretarul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local sau primar.

Art.86.- Eliberarea din functie, precum si sanctionarea disciplinara a secretarului se fac de catre prefect, numai la propunerea consiliului local,adoptata cu votul a eel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie, ca urmare a initiativei primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor, pe baza concluziilor reiesite din desfasurarea unei cercetari administrative.