0264-288.002      0264-288.064

Accesibilitate      primaria@primariacamarasu.ro

Planul Strategic de Dezvoltare Locală a comunei Cămăraşu are ca bază de plecare obiectivele specifice, analiza acestora în substrat prin sub-obiective, îndeplinirea acestora ducând la eliminarea disparităţilor faţă de alte zone. Pentru următorii 7 ani obiectivul general de dezvoltare locală este creşterea gradului de atractivitate si competitivitate prin îmbunătăţirea infrastructurii economice: transport şi întărirea coeziunii sociale. Obiectivul local poate fi atins printr-un set de măsuri care presupun următoarele priorităţi:

 • o Implementarea unui sistem integrat de protecţia mediului
 • o Dezvoltarea infrastructurii de transport
 • o Dezvoltarea infrastructurii de utilităţi publice
 • o Implementarea de proiecte privind servicii sociale şi de sănătate
 • o Promovarea valorilor tradiţionale, culturale şi sportive
 • o Dezvoltarea turismului rural
 • o Reabilitarea lăcaşurilor de cult, cu valoare de monumente istorice
 • o întărirea parteneriatului cu ONG-uri

Propuneri generale de dezvoltare

În următorii ani se va studia posibilitatea eccesării de fonduri europene pentru rezolvarea problemei canalizării în toată comuna. Tratarea acestor ape se poate face în staţia de epurare existentă atât pentru epurarea apelor cât şi pentru tratarea nămolului rezultat. Apele pluviale vor fi evacuate tot prin rigole deschise.
Pentru gospodăriile izolate, canalizarea se va face local prin construirea de fose ecologice care pot capta apa freatică sau în lipsa acesteia apele pluviale ce cad pe acoperişul construcţiilor existente în gospodărie.

Se va studia posibilitatea depunerii unor proiecte de infrastructură pe fonduri europene sau guvernamentale pentru asfaltarea drumurilor comunale aflate in interiorul satelor componente ale comunei .

Gospodărirea apelor

Localităţile comunei sunt străbătute de văi care au un bazin hidrografic redus, debitul este fluctuant în funcţie de cantitatea de precipitaţii. Pe timp secetos debitul este nesemnificativ, iar pe timpul ploilor torenţiale cu intensitate de peste 50 l/mp 24 ce (extinse pe mai multe zile), se pot crea unde de viitură cu debite ce pot duce la inundarea luncilor şi gospodăriilor amplasate la o cota mai joasă. Sunt necesare lucrări de întreţinere a albiei văilor, în special zona podurilor şi podeţelor. Nu se permite depozitarea de materiale şi resturi vegetale în albia văilor, deoarece prin acestea s-ar reduce secţiunea de scurgere a apelor, conducând la inundaţii.

Locuinţe

Se recomandă ca la eliberarea certificatelor de urbanism pentru autorizarea construcţiilor noi de locuinţe să fie impuse următoarele condiţii şi recomandări:

 • executarea construcţiilor din materiale durabile, cărămidă arsă;
 • cota 0,00 (la nivelul parterului) să fie la minim 80 cm deasupra cotei terenului natural amenajat în zonele de luncă cu terenuri umede;
 • incintele să fie sistematizate, inclusiv prin realizarea de platforme pietruite;
 • învelitoarea să fie realizată din ţiglă ca material tradiţional în zonă, interzicându-se plăcile plane sau ondulate din azbociment;
 • prevederea prin proiect a spaţiului necesar pentru baie chiar dacă instalaţiile şi echiparea cu obiecte sanitare urmează a fi realizată într-o etapă ulterioară executării casei de locuit.

Alimentarea cu energie electrică

Pentru asigurarea necesarului de energie electrică condiţiile realizării programului de dezvoltare durabilă, la nivelul comunei sunt necesare următoarele lucrări energetice:

 • Construirea de posturi de transformare 20/0,4 kV până la realizarea puterii instalate de 963 kVA
 • Remodelarea reţelelor de 0,4 kV (prin modificarea secţiunii reţelei şi extinderea reţelei) pentru asigurarea transportului energiei electrice la consumatori
 • Modificări la reţelele de 20 kV pentru asigurarea alimentării cu energie electrică a noilor posturi de transformare 20/0.4 kV.

Telefonie

Propunerile pentru dezvoltarea reţelelor de telecomunicaţii sunt:

 • Racordarea abonaţilor de pe teritoriul comunei la reţeaua interurbană de telefonie automată pentru acele persoane care nu s-au racordat
 • Mărirea capacităţii reţelelor pentru a satisface cererile de racordare la sistemul de telefonie
 • Introducerea unor sisteme performante de transmitere de informaţii pentru a putea oferi abonaţilor o gamă diversificată de servicii.

Protecţia mediului

Igiena surselor de apă:

 • Se vor lua măsuri în scopul prevenirii unor accidente ce le-ar provoca apa freatică infestată cu dejecţii provenite de la oameni şi/sau animale, ori cu detergenţi, îngrăşăminte sau alte substanţe chimice . Concomitent se impune şi realizarea canalizării în toate satele comunei.
 • Colectarea, depozitarea şi valorificarea deşeurilor nebiologice se subcontractează cu un operatorul pentru serviciul de colectare
 • Protecţia peisajului – este în strânsă legătură cu măsurile ce se impun pentru reducerea fenomenului de eroziune a solului. Se vor prevedea zone ce necesită plantări precum şi lucrările indispensabile pentru lăturarea fenomenului de stagnare a apelor şi mlăştinire.
 • În toate acţiunile legate de protecţia mediului Consiliul Local împreună cu organismele interesate, duce o muncă susţinută pentru a schimba opinia celor care consideră că nu este nimic grav în faptele care aduc atingere mediului ambiant.

Organizarea circulaţiei

Referitor la reţeaua de comunicaţie din intravilanul localităţilor, se propun următoarele acţiuni:

 • pentru eliminarea zonelor de conflict între DN 16 şi DC 25 se propune sistematizarea intersecţiei dintre acestea la intrarea în localitatea Cămăraşu şi Sîmboleni;
 • pentru eliminarea zonei de risc pe care o reprezintă zona cuprinsă între benzinărie, DN 16 şi fosta incintă CAP Cămăraşu, se impune sistematizarea zonei prin realizarea unei intersecţii şi unor benzi suplimentare în dreptul benzinăriei;
 • realizarea unei străzi în zona fostului CAP unde s-au executat clădiri de locuit şi se prefigurează crearea unei zone construite mai compactă;
 • se propune pietruirea străzilor ce se dezvoltă din drumul comunal pe o adâncime minimă de 50 m, pentru evitarea transportării de noroi pe drumul comunal de către autovehicule şi vehicule cu tracţiune hipo;
 • repararea, reprofilarea şi amenajarea străzilor principale şi secundare din localităţi şi pietruirea lor;
 • executarea de trotuare pentru pietoni, pe traseul străzilor principale din localităţi şi curăţirea şanţurilor pe tot traseul străzilor şi uliţelor localităţilor componente.

Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale

Puncte tari

 • Traversarea comunei de către DN 16 şi DJ 109C
 • Accesibilitate bună în zonă
 • Accesarea de fonduri guvernamentale
 • Implicarea activă şi disponibilitatea administraţiei publice locale în ceea ce priveşte dezvoltarea comunităţii
 • Zonă nepoluată
 • Peisajele naturale cu forme de relief bogate
 • Existenţa studiilor de fezabilitate şi proiecte tehnice privind drumurile comunale Cămăraşu – Sâmboleni, Cămăraşu – Năoiu
 • Tradiţii folclorice „Fiii comunei Cămărașu”
 • Existenţa reţelei de telefonie fixă
 • Existenta reţelei de internet
 • Existenta reţelei de alimentare cu energie electrică
 • Existenţa unor unităţi proprii de învăţământ: grădiniţe, şcoală gimnazială
 • Practicarea sportului prin participarea la competiţii locale
 • Existența unei baze sportive , teren de fotbal pe iarbă cu pistă de alergare și de sărituri,teren sintetic,teren de baschet/handbal,vestiare
 • Existenţa cabinetelor medicale, medicului de familie, farmacie şi un cabinet medic veterinar
 • Existența a 3 ONG-uri în scopul dezvoltării rurale a comunei Cămăraşu
 • Dorinţa de parteneriate a administraţiei publice locale.

Oportunităţi

 • Programe guvernamentale ale consiliului judeţean de finanţare a infrastructurii
 • Posibilitatea accesării fondurilor structurale şi de coeziune
 • Înfiinţarea de asociaţii comunitare pentru accesarea fondurilor europene
 • Existenta unei relaţii strânse între populaţia zonei şi persoane emigrate în UE, care contribuie schimbările economice şi culturale

Puncte slabe

 • Distanţa relativ mare faţă de reşedinţa de judeţ
 • Lipsa reţelei de canalizare a apei menajeră în satele Năoiu și Sâmboleni
 • Bugetul local insuficient pentru nevoile de dezvoltare
 • Migrarea populaţiei tinere spre spaţiul european
 • Pregătirea profesională necorespunzătoare cerinţelor pieţei muncii

Ameninţări

 • Amplificarea îmbătrânirii populaţiei
 • Lipsa investiţiilor în infrastructură

Dezvoltarea agriculturii şi atragerea investiţiilor în exploatările agricole

Puncte slabe

 • Slaba înzestrare a producătorilor cu utilaje şi mijloace de producţie
 • Exploataţii de dimensiuni mici ceea ce presupune un randament scăzut
 • Veniturile scăzute ale locuitorilor zonei
 • Lipsa unei sistem de irigaţii
 • Migrarea populaţiei tinere către spaţiul european
 • Îmbătrânirea populaţiei
 • Insuficienţa specialiştilor calificaţi

Puncte tari

 • Fond funciar important – Majoritatea terenurilor revendicate sunt atribuite
 • Condiţii climatice şi de sol propice unei agriculturi intensive

Oportunităţi

 • Interesul pentru produsele ecologice atât în România, dar mai ales în UE
 • Posibilitatea accesării fondurilor pentru dezvoltarea în agricultură
 • Implicarea activă a mediului bancar şi a fondurilor de garantare în susţinerea agriculturii înfiinţarea de asociaţii agricole pentru exploatarea eficientă a terenurilor agricole

Ameninţări

 • Lipsa de interes a investitorilor
 • Concurenţa liberă a produselor româneşti cu cele din piaţa europeană
 • Creşterea la preţurile prime consumate în procesul tehnologic
 • Calamităţi naturale

Proiecte prioritare:

Principalele direcţii de acţiune locală în care se va acţiona în următorii 5 ani, direcţii corelate cu politicile naţionale în sectorul agricol
– înfiinţarea de asociaţii pentru creşterea eficientei. în exploataţii agricole
– susţinerea de cursuri de formare pentru tinerii fermieri corelată cu acordarea de asistentă şi consultanţă şi stimularea folosirii forţei de muncă necalificate din zonă.
– crearea premiselor pentru realizarea unei agriculturi ecologice prin reabilitarea sistemului de irigaţii.
– înfiinţarea de unităţi de procesare a produselor agricole şi a celor animale obţinute în zonă.
– dezvoltarea acvaculturii şi asigurarea unui pescuit durabil şi organizarea de târguri periodice pentru produsele agricole şi cele de artizanat.

Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice

Puncte tari

 • Existenţa iniţiativei private pe domenii ca: comerţ, servicii
 • Accesul facil în zonă
 • Implicarea administraţiei publice locale în susţinerea potenţialilor investitori
 • Bogăţia şi diversitatea reliefului şi a peisajului
 • Tradiţii

Oportunităţi

 • Parteneriat cu World Vision, grup de iniţiativă
 • Existenţa unor legături strânse între populaţia zonei şi persoanele emigrate în ţările UE contribuie la schimbări economice şi culturale
 • Accesarea de fonduri guvernamentale şi europene

Puncte slabe

 • Venituri scăzute ale populaţiei
 • Inexistenţa unor utilităţi publice
 • Distanţa mare faţă de oraşul reşedinţă de judeţ
 • Populaţia îmbătrânită

Ameninţări

 • Schimbări rapide în legislaţia economică
 • Fenomenele de instabilitate socio¬-economică
 • Construirea marilor artere de circulaţie (autostrăzi) care ocolesc zona şi o fac mai izolată şi neatractivă
 • Dezvoltarea resurselor umane, creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi combaterea excluziunii sociale

Puncte tari

 • Potenţial pentru dezvoltarea activităţilor de comerţ, servicii
 • Ponderea ridicată a populaţiei active

Oportunităţi

 • Intensitatea acţiunilor ALOFM în domeniul resurselor umane
 • Corelarea procesului educaţional şi de instruire cu necesităţile pieţei muncii
 • Crearea unor locuri de muncă ca urmare a accesării fondurilor europene şi guvernamentale
 • Întărirea capacităţii şi pregătirii administraţiei publice în scopul consilierii şomerilor şi a grupurilor sociale vulnerabile

Puncte slabe

 • Rata şomajului destul de ridicată
 • Insuficienta dezvoltare a activităţilor de instruire
 • Distanţa relativ mare faţă de oraşul reşedinţă de judeţ

Ameninţări

 • Declinul demografic
 • Migrarea forţei de muncă către alte zone dinţară sau în spaţiul UE
 • Existenţa pieţei negre a muncii
 • Îmbătrânirea populaţiei