0264-288.002      0264-288.064

Accesibilitate      primaria@primariacamarasu.ro

Planul Strategic de Dezvoltare Locală a comunei Cămăraşu are ca bază de plecare obiectivele specifice, analiza acestora în substrat prin sub-obiective, îndeplinirea acestora ducând la eliminarea disparităţilor faţă de alte zone. Pentru următorii 7 ani obiectivul general de dezvoltare locală este creşterea gradului de atractivitate si competitivitate prin îmbunătăţirea infrastructurii economice: transport şi întărirea coeziunii sociale. Obiectivul local poate fi atins printr-un set de măsuri care presupun următoarele priorităţi:

 • o Implementarea unui sistem integrat de protecţia mediului
 • o Dezvoltarea infrastructurii de transport
 • o Dezvoltarea infrastructurii de utilităţi publice
 • o Implementarea de proiecte privind servicii sociale şi de sănătate
 • o Promovarea valorilor tradiţionale, culturale şi sportive
 • o Dezvoltarea turismului rural
 • o Reabilitarea lăcaşurilor de cult, cu valoare de monumente istorice
 • o întărirea parteneriatului cu ONG-uri

Propuneri generale de dezvoltare

În etapa finală de alimentare cu apa a comunei se va realiza o reţea de canalizare închisă, pentru ape uzate menajere. Tratarea acestor ape se va face în staţii de epurare performante cu tehnologie simplă, dar eficientă, atât pentru epurarea apelor cât şi pentru tratarea nămolului rezultat. Apele pluviale vor fi evacuate tot prin rigole deschise.
Pentru gospodăriile izolate, asigurarea apei se va face local prin fântâni individuale care pot capta apa freatică sau în lipsa acesteia apele pluviale ce cad pe acoperişul construcţiilor existente în gospodărie. Apa pentru băut va fi preluată din surse autorizate în acest scop.
Amplasamentul staţiei de epurare va fi în aval de localitate, la cea 300 m de limita intravilanului, pe malul drept al văii Cămăraşu.

Gospodărirea apelor

Localităţile comunei sunt străbătute de văi care au un bazin hidrografic redus, debitul este fluctuant în funcţie de cantitatea de precipitaţii. Pe timp secetos debitul este nesemnificativ, iar pe timpul ploilor torenţiale cu intensitate de peste 50 l/mp 24 ce (extinse pe mai multe zile), se pot crea unde de viitură cu debite ce pot duce la inundarea luncilor şi gospodăriilor amplasate la o cota mai joasă. Sunt necesare lucrări de întreţinere a albiei văilor, în special zona podurilor şi podeţelor. Nu se permite depozitarea de materiale şi resturi vegetale în albia văilor, deoarece prin acestea s-ar reduce secţiunea de scurgere a apelor, conducând la inundaţii.

Locuinţe

Se recomandă ca la eliberarea certificatelor de urbanism pentru autorizarea construcţiilor noi de locuinţe să fie impuse următoarele condiţii şi recomandări:

 • executarea construcţiilor din materiale durabile, cărămidă arsă;
 • cota 0,00 (la nivelul parterului) să fie la minim 80 cm deasupra cotei terenului natural amenajat în zonele de luncă cu terenuri umede;
 • incintele să fie sistematizate, inclusiv prin realizarea de platforme pietruite;
 • învelitoarea să fie realizată din ţiglă ca material tradiţional în zonă, interzicându-se plăcile plane sau ondulate din azbociment;
 • prevederea prin proiect a spaţiului necesar pentru baie chiar dacă instalaţiile şi echiparea cu obiecte sanitare urmează a fi realizată într-o etapă ulterioară executării casei de locuit.

Alimentarea cu energie electrică

Pentru asigurarea necesarului de energie electrică condiţiile realizării programului de dezvoltare durabilă, la nivelul comunei sunt necesare următoarele lucrări energetice:

 • Construirea de posturi de transformare 20/0,4 kV până la realizarea puterii instalate de 963 kVA
 • Remodelarea reţelelor de 0,4 kV (prin modificarea secţiunii reţelei şi extinderea reţelei) pentru asigurarea transportului energiei electrice la consumatori
 • Modificări la reţelele de 20 kV pentru asigurarea alimentării cu energie electrică a noilor posturi de transformare 20/0.4 kV.

Telefonie

Propunerile pentru dezvoltarea reţelelor de telecomunicaţii sunt:

 • Racordarea abonaţilor de pe teritoriul comunei la reţeaua interurbană de telefonie automată pentru acele persoane care nu s-au racordat
 • Mărirea capacităţii reţelelor pentru a satisface cererile de racordare la sistemul de telefonie
 • Introducerea unor sisteme performante de transmitere de informaţii pentru a putea oferi abonaţilor o gamă diversificată de servicii.

Protecţia mediului

Igiena surselor de apă:

 • În vederea prevenirii unor accidente ce le-ar provoca apa freatică infestată cu dejecţii provenite de la oameni şi/sau animale, ori cu detergenţi, îngrăşăminte sau alte substanţe chimice, se va urgenta lucrările de alimentare cu apă. Concomitent se impune şi realizarea canalizării.
 • Sursele de apă existente (rezervoare şi captări) vor fi împrejmuite limitându-se zonele de protecţie severă.
 • Colectarea, depozitarea şi valorificarea deşeurilor nebiologice se subcontractează cu un operatorul pentru serviciul de colectare
 • Protecţia peisajului – este în strânsă legătură cu măsurile ce se impun pentru reducerea fenomenului de eroziune a solului. S-au prevăzut zone ce necesită plantări precum şi lucrările indispensabile pentru lăturarea fenomenului de stagnare a apelor şi mlăştinire.
 • În toate acţiunile legate de protecţia mediului Consiliul Local împreună cu organismele interesate, duce o muncă susţinută pentru a schimba opinia celor care consideră că nu este nimic grav în faptele care aduc atingere mediului ambiant.

Organizarea circulaţiei

Referitor la reţeaua de comunicaţie din intravilanul localităţilor, se propun următoarele acţiuni:

 • pentru eliminarea zonelor de conflict între DN 16 şi DC 25 se propune sistematizarea intersecţiei dintre acestea la intrarea în localitatea Cămăraşu şi Sîmboleni;
 • pentru eliminarea zonei de risc pe care o reprezintă zona cuprinsă între benzinărie, DN 16 şi fosta incintă CAP Cămăraşu, se impune sistematizarea zonei prin realizarea unei intersecţii şi unor benzi suplimentare în dreptul benzinăriei;
 • realizarea unei străzi în zona fostului CAP unde s-au executat clădiri de locuit şi se prefigurează crearea unei zone construite mai compactă;
 • se propune pietruirea străzilor ce se dezvoltă din drumul comunal pe o adâncime minimă de 50 m, pentru evitarea transportării de noroi pe drumul comunal de către autovehicule şi vehicule cu tracţiune hipo;
 • repararea, reprofilarea şi amenajarea străzilor principale şi secundare din localităţi şi pietruirea lor;
 • executarea de trotuare pentru pietoni, pe traseul străzilor principale din localităţi şi curăţirea şanţurilor pe tot traseul străzilor şi uliţelor localităţilor componente.

În anul 2011 va incepe executia lucrarii de Alimentare cu apa potabila a satului Simboleni. Tot în anul 2011 se preconizeaza a incepe si Infiintarea retelei electrice pentru o zona care nu are curent electric ( 28 case )si anume zona Valea Naoiului , zona locuita in cea mai mare parte de populatie de etnie romă. Exista un proiect depus in cadrul Ministerului Mediului si anume Infiintare spatii verzi , respectiv crearea de 3 parcuri de joaca, cate unul in fiecare sat apartinator comunei , care are sanse pentru a putea fi realizat. Mai exista un proiect de construire a unei sali de sport, proiect depus la Compania Nationala de Investitii si care este pe lista sinteza a acestei institutii.