0264-288.002      0264-288.064

Accesibilitate      primaria@primariacamarasu.ro

Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale

Puncte tari
Traversarea comunei de către DN 16 şi DJ 109C
Accesibilitate bună în zonă
Accesarea de fonduri guvernamentale
Implicarea activă şi disponibilitatea administraţiei publice locale în ceea ce priveşte dezvoltarea comunităţii
Zonă nepoluată
Peisajele naturale cu forme de relief bogate
Existenţa studiilor de fezabilitate şi proiecte tehnice privind drumurile comunale Cămăraşu – Sîmboleni, Cămăraşu – Năoiu
Tradiţii folclorice „Fii Satului” □ existenţa reţelei de telefonie fixă
Existenta reţelei de internet
Existenta reţelei de alimentare cu energie electrică
Existenţa unor unităţi proprii de învăţământ: grădiniţă, şcoală gimnazială, şcoală clasele V-VIII
Existenţa unor studii de fezabilitate privind investiţia în reabilitarea şcolilor
Practicarea sportului prin participarea la competiţii locale
Existenta unui studiu de fezabilitate privind construcţia unui săli de sport
Existenţa cabinetelor medicale, medicului de familie, farmacie şi un cabinet medic veterinar
Existenţa unui studiu de fezabilitate pentru un centru multifuncţional
Înfiinţarea unui ONG în scopul dezvoltării rurale a comunei Cămăraşu
Dorinţa de parteneriate a administraţiei publice locale

Oportunităţi
Programe guvernamentale ale consiliului judeţean de finanţare a infrastructurii de apă şi canalizare
Posibilitatea accesării fondurilor structurale şi de coeziune
Înfiinţarea de asociaţii comunitare pentru accesarea fondurilor europene
Existenta unei relaţii strânse între populaţia zonei şi persoane emigrate în UE, care contribuie schimbările economice şi culturale

Puncte slabe
Distanţa relativ mare faţă de reşedinţa de judeţ
Lipsa reţelei de apă potabilă
Lipsa reţelei de alimentare cu gaze pentru o populaţie de 5%
Lipsa reţelei de canalizare a apei menajeră
Lipsa spaţiilor de agrement în interiorul zonei
Neexistenţa unei gestiuni ecologice integrate a deşeurilor
Condiţii modeste ale spaţiilor destinate învăţământului
Echipamente şi tehnologii depăşite moral
Bugetul local insuficient pentru nevoile de dezvoltare
Rata ridicată a şomajului
Sporul natural negativ şi fenomenul de îmbătrânire a populaţiei
Migrarea populaţiei tinere spre spaţiul european
Pregătirea profesională necorespunzătoare cerinţelor pieţei muncii
Servicii de interes public aflate în spaţii închiriate şi degradate
Investiţii insuficiente pentru păstrarea şi dezvoltarea tradiţiilor populare româneşti

Ameninţări
Construirea marilor artere de circulaţie (autostrăzi) în zonă care o fac mai izolată şi mai neatractivă
Amplificarea îmbătrânirii populaţiei
Lipsa investiţiilor în infrastructură

Dezvoltarea agriculturii şi atragerea investiţiilor în exploatările agricole

Puncte slabe
Slaba înzestrare a producătorilor cu utilaje şi mijloace de producţie
Exploataţii de dimensiuni mici ceea ce presupune un randament scăzut
Veniturile scăzute ale locuitorilor zonei
Lipsa unei sistem de irigaţii
Migrarea populaţiei tinere către spaţiul european
Îmbătrânirea populaţiei
Insuficienţa specialiştilor calificaţi

Puncte tari
Fond funciar important – Majoritatea terenurilor revendicate sunt atribuite
Condiţii climatice şi de sol propice unei agriculturi intensive

Oportunităţi
Interesul pentru produsele ecologice atât în România, dar mai ales în UE
Posibilitatea accesării fondurilor pentru dezvoltarea în agricultură
Implicarea activă a mediului bancar şi a fondurilor de garantare în susţinerea agriculturii înfiinţarea de asociaţii agricole pentru exploatarea eficientă a terenurilor agricole

Ameninţări
Lipsa de interes a investitorilor
Concurenţa liberă a produselor româneşti cu cele din piaţa europeană
Creşterea la preţurile prime consumate în procesul tehnologic
Calamităţi naturale

Proiecte prioritare:
Principalele direcţii de acţiune locală în care se va acţiona în următorii 5 ani, direcţii corelate cu politicile naţionale. în sectorul agricol
– înfiinţarea de asociaţii pentru creşterea eficientei. în exploataţii agricole
– susţinerea de cursuri de formare pentru tinerii fermieri corelată cu acordarea de asistentă şi consultanţă şi stimularea folosirii forţei de muncă necalificate din zonă.
– crearea premiselor pentru realizarea unei agriculturi ecologice prin reabilitarea sistemului de irigaţii.
– înfiinţarea de unităţi de procesare a produselor agricole şi a celor animale obţinute în zonă.
– dezvoltarea acvaculturii şi asigurarea unui pescuit durabil şi organizarea de târguri periodice pentru produsele agricole şi cele de artizanat.

Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice

Puncte tari
Existenţa iniţiativei private pe domenii ca: comerţ, servicii, producţie, exploatare zăcământ de argilă
Accesul facil în zonă
Implicarea administraţiei publice locale în susţinerea potenţialilor investitori
Bogăţia şi diversitatea reliefului şi a peisajului
Tradiţii

Oportunităţi
Parteneriat cu World Vision, grup de iniţiativă
Existenţa unor legături strânse între populaţia zonei şi persoanele emigrate în ţările UE contribuie la schimbări economice şi culturale
Accesarea de fonduri guvernamentale şi europene

Puncte slabe
Venituri scăzute ale populaţiei
Sporul natural negativ
Inexistenţa unor utilităţi publice
Distanţa mare faţă de oraşul reşedinţă de judeţ
Populaţia îmbătrânită

Ameninţări
Schimbări rapide în legislaţia economică
Fenomenele de instabilitate socio¬-economică
Construirea marilor artere de circulaţie (autostrăzi) care ocolesc zona şi o fac mai izolată şi neatractivă

Dezvoltarea resurselor umane, creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi combaterea excluziunii sociale

Puncte tari
Potenţial pentru dezvoltarea activităţilor de comerţ, servicii
Ponderea ridicată a populaţiei active

Oportunităţi
Intensitatea acţiunilor AJOFM în domeniul resurselor umane
Corelarea procesului educaţional şi de instruire cu necesităţile pieţei muncii
Crearea unor locuri de muncă ca urmare a accesării fondurilor europene şi guvernamentale
Întărirea capacităţii şi pregătirii administraţiei publice în scopul consilierii şomerilor şi a grupurilor sociale vulnerabile

Puncte slabe
Rata şomajului destul de ridicată
Insuficienta dezvoltare a activităţilor de instruire
Distanţa relativ mare faţă de oraşul reşedinţă de judeţ

Ameninţări
Declinul demografic
Migrarea forţei de muncă către alte zone dinţară sau în spaţiul UE
Existenţa pieţei negre a muncii
Îmbătrânirea populaţiei