0264-288.002      0264-288.064

Accesibilitate      primaria@primariacamarasu.ro
Anunt de selectie parteneri pentru proiect finantat prin programul operational capital uman (POCU) 2014 – 2020
Posted on Categories General

ANUNŢ DE SELECŢIE PARTENERI PENTRU PROIECT FINANŢAT PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN (POCU) 2014 – 2020

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020 cu modificările și completările ulterioare, UAT CAMARASU cu sediul in Comuna Camarasu, județul Cluj,

ANUNȚĂ

organizarea procedurii de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat  cu entități de drept privat în vederea  depunerii unei cereri de finanțare în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, OS 4.4 Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice:

 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură și modalitatea de depunere:

Dosarele de candadidatură vor fi depuse în plic sigilat pe care se va specifica: În atenția Primăriei Camarasu, pentru selecția de parteneri în cadrul apelului POCU/436/4/4/Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale/4/Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale.

i”.  Plicul se va depune cu număr de înregistrare la sediul Primăriei Camarasu, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț. Perioada de depunere a ofertelor: 9 – 22 octombrie 2018  zilnic între orele 7 – 15.

Date de contact : Primăria Comunei Camarasu, strada Principală, nr 126

Tel. 0264288064

 1.  Dosar de candidatură:

In copie, semnat stampilat si certificate CONFORM CU ORIGINALUL de catre reprezentantul legal:

 1. Statutul/ actul constitutiv din care se face dovada ca are ca obiect de activitate, activitati eligibile conform Ghidului solicitantului
 2. Hotarare Judecatoreasca de infiintare
 3. Certificatul de inregistrare in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor
 4. Certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale
 5. Rezultatul exercitiului financiar pebtru ultimii 4 ani  financiari incheiati  – bilant contabil si contul de profit si pierdeni  (n-1, n-2, n-3,n-4)
 6. Document identitate reprezentant legal

In original:

 1. Scrisoare de intentie (conform modelului atasat in Anexa 1)
 2. Fisa a partenerului (conform  modelului atasat in Anexa 2)
 3. Declarația de eligibilitate (conform modelului atasat in Anexa 3)

Scrisoarea de intentie va fi insotita de:

 • CV-urile in format Europass ale expertilor cheie propusi de candidat pentru activitatile proiectului. Fiecare Cv trebuie sa specifice pozitia pentru care expertul este propus in proiect si trebuie sa fie datat si semnat de expert. Pozitiile vor avea in vedere urmatoarele activitati: A2. Dezvoltare servicii de ingrijire la domiciliu – aproximativ 165 beneficiari.

 

Obiectivele si scopul cererii de finantare:

 1. Obiectivul specific al programului este: OS 4.4 Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice
 2. Obiectivul general al proiectului consta in furnizarea de servicii sociale adecvate nevoilor pentru minim 165 de persoane varstnice din comuna Camarasu. Prin obiectvul proiectului se asigura accesul persoanelor varstnice din Comuna Camarasu la servicii integrate in concordanta cu nevoile specifice ale acestora, imbunatatirea calitatii vietii,  promovarea participarii active a persoanelor varstnice la viata sociala, obtinerea unei independente/ siguranta pentru persoanele cu necesitati de ingrijire de lunga durata.
 3. Scopul cererii de finantare: Cresterea nivelului de trai si asigurarea serviciilor de baza si suport pentru persoanele varstnice din Comuna Camarasu.

 

Pentru a fi selectat, partenerul/partenerii selectati trebuie sa indeplineasca cerintele de eligibilitate prevazute in:

 • Orientari privind accesarea finantarilor din Programul Operational Capital  Uman 2014 – 2020 – publicat pe site-ul  fonduri-ue.ro
 • Ghidul Solicitantului – conditii specifice – servici sociale si socio medicale pentru persoane varstnice AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4 – publicat  pe site-ul  fonduri-ue.ro

 

 1. Principalele activitati  ce vor fi derulate in cadrul priectului sunt:
 • Managementul proiectului  (responsabil- Primaria Camarasu)
 • A2 – Cresterea cunostintelor de specialitate a personalului implicat in furnizarea serviciilor sociale
 • A3 Dezvoltarea și furnizarea de servicii de ingrijire la domiciliu (deschisa responsabil partener selectat) – aproximativ  165 beneficiari .

 

Activitatile partenerului/partenerilor

A.3 Dezvoltare servicii de ingrijire la domiciliu  (responsabil: partenerul selectat) aproximativ  165 beneficiari

 

Partenerul/ partenerii privati (asociatie sau fundatie) selectati:

 • Participa la Campania de informare a grupului tinta in vederea prezentarii accesului la serviciile de ingrijire la domiciliu si servicii de ambulanta sociala cu respectarea principiilor privind egalitatea de sanse ;
 • Asigura expertiza pentru furnizarea serviciilor de îngrijiri bătrâni la domiciliu;
 • Asigura expertiza in vederea depunerii documentatiei necesare licentierii servciilor sociale infiintate;
 • Colaboreaza cu solicitantul si partenerii finantarii, dupa finalizarea proiectului in scopul sustenabilitatii serviciilor infiintate in cadrul proiectului;

 

Criterii de selectie

Conditii generale de eligibilitate privind partenerii:

 • trebuie sa indeplineasca toate conditiile de eligibilitate stabilite in Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Captial  Uman 2014 – 2020 publicat pe site-ul fonduri-ue.ro
 • trebuie sa indeplineasca criteriile de eligibilitate stabilite in Ghidul Solicitantului – Conditii specifice – Servicii sociale si socio-medicale pentru persoane varstnice AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4 publicat pe site-ul fonduri-ue.ro

Conditii specifice:

 • Candidatul privat asociatie sau fundatie este acreditat ca furnizor de servicii sociale, conform legii nr 197/ 2012 si HG  118/ 2014 – conditie obligatorie de indeplinit
 • Candidatul are o vechime de cel putin un an de la infiintare la data depunerii candidaturii si cel putin 6 luni experienta pentru activitatea propusa (A3) – conditie obligatoriu de indeplinit
 • Activitatea relevanta, dovedita de fisa partenerului, semnata si stampilata de reprezentantul legal al institutiei;
 • Declaratie pe propria raspundere ca indeplineste conditiile de eligibilitate prevazute de:
  • Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Ghidul solicitantului – Conditii specifice – Servicii sociale si socio-medicale pentru persoane varstnice AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4 publicat pe site-ul fonduri-ue.ro

Procedura de evaluare a apertenerilor

Evaluarea partenerilor se va face în funcţie de domeniul de competenţă, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, conform grilei de mai jos. Punctajul maxim posibil obţinut este de 65 puncte. Vor fi declaraţi admişi participanţii care întrunesc un punctaj de peste 50 de puncte. Vor fi declaraţi respinşi participanţii care întrunesc 50 de puncte sau mai puţin. Vor fi declaraţi câştigători participanţii admişi care întrunesc numărul cel mai mare de puncte pentru categoria vizată. Departajarea candidaților declarați admiși, cu același număr de puncte, se va face prin stabilirea celei mai mari experiențe în furnizarea serviciilor sociale precum și a numărului de beneficiari sprijiniți în activitatea sa profesionala. In cazul retragerii câştigătorului se va putea solicita pentru parteneriat următorul participant admis pe categoria vizată. Primaria va selecta 1 partener eligibil pentru activitatea eligibilă din Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice.

Informare cont unic plati amenzi
Posted on Categories General

În conformitate cu prevederile:

 • Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale;
 • 163 alin. (2) și art. 342 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală;
 • 2 din OMDRAPFE nr. 7166/2017 privind stabilirea obligațiilor fiscale locale care se plătesc în contul unic,

Aducem la cunoștința cetățenilor, CONTUL UNIC – „Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuire” :

RO64 TREZ 2162 1A47 0400 XXXX

Menționăm că pentru achitarea amenzilor contravenționale prin intermediul băncilor, trezoreriilor și al altor instituții autorizate să deruleze operațiuni de plată se va folosi în continuare numai contul sus amintit!!!

Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru post contractual vacant – ȘOFER, grad I
Posted on Categories Concursuri

ANUNȚ

privind organizarea concursului de recrutare pentru un post contractual vacant în cadrul Compartimentului Administrativ – ȘOFER, GRADUL I

Având în vedere prevederile H. G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Comuna Cămărașu organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant astfel:

 • ȘOFER, gradul I, în cadrul Compartimentului Administrativ (1 post)

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Comunei Cămărașu din str. Principală nr. 126, comuna Cămărașu, județul Cluj, conform calendarului următor:

 • 09.2018-25.09.2018 – perioada de depunere a dosarelor;
 • 09.2018-29.09.2018 – selecționarea dosarelor;
 • 10.2018, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 10.2018, ora 10.00 – interviul.

Condițiile de participare la concurs, precum și alte informații relevante se regăsesc în fișierul atașat.

Anunț privind achiziția directa de lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții MODERNIZARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL FĂGĂDAUA, COMUNA CĂMĂRAȘU, JUDEȚUL CLUJ
Posted on Categories Achiziții publice

Anunț privind achiziția directă de lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții MODERNIZARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL FĂGĂDAUA, COMUNA CĂMĂRAȘU, JUDEȚUL CLUJ

 

Cod clasificare CPV: 45453000-7 Lucrări de reparații generale și de renovare (Rev.2)

– Tipul achiziției:           – achiziție directă/anunț publicitar;

– Valoarea estimată:      – 386.005,00 lei fără TVA;

– Sursa de finanțare       – PNDL II + buget local;

Descrierea contractului: Lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții MODERNIZARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL FĂGĂDAUA, COMUNA CĂMĂRAȘU, JUDEȚUL CLUJ

Valoarea estimata este de 386.005,00 lei fără TVA, conform devizului general al investiției si a bugetului proiectului , prin cumularea următoarelor capitole și subcapitole:

1.2 Amenajarea terenului – 2.000,00 lei

1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială – 2.000,00 lei

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului – 8.000,00 lei

4.1 Construcții și instalații – 350.000,00 lei

4.2 Montaj și utilaje, echipamente tehnologice și funcționale – 3.500,00 lei

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj – 19.505,00 lei

5.1 Organizare de șantier –1.000,00 lei

Nu vor fi acceptate oferte alternative.

Ofertele se vor redacta în limba română.

Procedura de atribuire a contractului de lucrări se va desfășura într-o singură etapă.

Criteriul de atribuire prețul cel mai scăzut.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 14.09.2018 ora 10:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își menține oferta: 120 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor.

Comunicare:

Documentele necesare ofertării sunt publicate pe site-ul https://www.primariacamarasu.ro/

Informații suplimentare și solicitările de clarificări pot fi obținute/depuse la: Adresa: Cămărașu, Str. Principală, Nr. 126, Jud. Cluj

sau

Adresa de e-mail: primaria@primariacamarasu.ro; Nr de telefon: 0264-288002, 0264-288064, 0264-288065; Fax 0264-288064

Răspunsurile la solicitările de clarificare vor fi postate numai pe site-ul autorității contractante.

Modul de prezentare al ofertei:

Ofertanții vor prezenta ofertele în plic închis, la sediul autorității contractante, până cel târziu în data de 14.09.2018, ora 10:00. Ofertele depuse vor fi înregistrare la registratura unității. Ofertele depuse după data și ora limită nu vor fi evaluate.

Pe plic vor fi trecute următoarele informații:

 1. Denumirea ofertantului ;
 2. Denumirea investiției;
 3. Datele de contact (telefon, e-mail) și adresa de corespondență a ofertantului.

Oferta în plic va conține 3 plicuri sigilate, marcate corespunzător, astfel:

 1. Documente de calificare

– Declarații privind neîncadrarea in prevederile art. art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

– Certificat constatator emis de ONRC;

– Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

– Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

– Toate documentele solicitate vor fi actualizate la data depunerii ofertelor.

 1. Propunerea tehnica va conține:

Metodologia de executare a lucrărilor, cu descrierea modului în care Ofertantul intenționează să execute toate activitățile solicitate prin Documentația de atribuire, în așa fel încât să fie asigurate condițiile ca lucrările să fie realizate la parametrii calitativi solicitați, cu respectarea termenului de execuție.

Graficul general de realizare a investiției publice, care prezintă toate informațiile necesare înțelegerii modului în care ofertantul intenționează să deruleze execuția lucrărilor;

Personalul propus și managementul contractului pentru execuția lucrărilor;

Infrastructura care va fi utilizată în realizarea contractului (incluzând detalii cu privire la utilajele și echipamentele folosite și numărul acestora);

– Se va prezenta o descriere a lucrărilor ce urmează a fi executate, se va prezenta un plan de calitate privind lucrările ce urmează a fi executate, inclusiv un plan complet de control al calității (PCCVI);

– Se va prezenta o declarație privind respectarea condițiilor de mediu, social, protecția muncii;

– Se va prezenta o declarație privind termenul de finalizare a lucrării, care nu poate fi mai mare de 6 luni, și un grafic fizic de execuție .

– Se vor prezenta listele de cantități cu prețuri, conform celor prezentate în cadrul Proiectului Tehnic. Listele de cantități și extrasele de resurse vor fi respectate în totalitate sub sancțiunea excluderii.

– Toate materialele ce vor fi puse în opera vor respecta condițiile de calitate și vor fi însoțite de certificate de conformitate.

– Ofertele care nu respectă cerințele tehnice anterior menționate, vor fi respinse.

 1. Propunerea financiară va conține:

– Propunerea financiară va conține  Formularul de ofertă

– Propunerea financiară va conține, pe lângă formularul de oferta, și centralizatorul cu serviciile prestate de asociați, subcontractanți – dacă este cazul.

Prestatorul are obligaţia de a prezenta în oferta financiară preţul fără TVA, în lei.

Valoarea totală a ofertei nu trebuie să depăşească valoarea estimată a contractului, conform Fişei de date a achiziţiei.

!! Nerespectarea acestei condiții, va conduce la respingerea ofertei ca inacceptabilă.

Anunț privind achiziția directă de lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții modernizare și dotare grădiniță cu program normal fagadaua, comuna cămărașu, județul cluj
Posted on Categories Achiziții publice

Anunț privind achiziția directă de Lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții MODERNIZARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL FAGADAUA, COMUNA CĂMĂRAȘU, JUDEȚUL CLUJ

 

Cod clasificare CPV: 45453000-7 Lucrări de reparații generale și de renovare (Rev.2)

–  Tipul achiziției: – achiziție directă/anunț publicitar;

– Valoarea estimată: – 386.005,00 lei fără TVA;

– Sursa de finanțare:  – PNDL;

Read more “Anunț privind achiziția directă de lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții modernizare și dotare grădiniță cu program normal fagadaua, comuna cămărașu, județul cluj”