Anunț privind achiziția directă de Lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții MODERNIZARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL FAGADAUA, COMUNA CĂMĂRAȘU, JUDEȚUL CLUJ

 

Cod clasificare CPV: 45453000-7 Lucrări de reparații generale și de renovare (Rev.2)

–  Tipul achiziției: – achiziție directă/anunț publicitar;

– Valoarea estimată: – 386.005,00 lei fără TVA;

– Sursa de finanțare:  – PNDL;

Descrierea contractului: Lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții MODERNIZARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL FAGADAUA, COMUNA CĂMĂRAȘU, JUDEȚUL CLUJ

Valoarea estimata este de 386.005,00 lei fără TVA, conform devizului general al investiției si a bugetului proiectului , prin cumularea următoarelor capitole și subcapitole:

1.2 Amenajarea terenului – 2.000,00 lei

1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială – 2.000,00 lei

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului – 8.000,00 lei

4.1 Construcții și instalații – 350.000,00 lei

4.2 Montaj și utilaje, echipamente tehnologice și funcționale – 3.500,00 lei

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj – 19.505,00 lei

5.1 Organizare de șantier –1.000,00 lei

Nu vor fi acceptate oferte alternative.

Ofertele se vor redacta în limba română.

Procedura de atribuire a contractului de lucrări se va desfășura într-o singură etapă.

Criteriul de atribuire prețul cel mai scăzut.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 21.08.2018 ora 10:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își menține oferta: 120 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor.

 

Comunicare

Documentele necesare ofertării sunt publicate pe site-ul https://www.primariacamarasu.ro/

Informații suplimentare și solicitările de clarificări pot fi obținute/depuse la: Adresa: Cămărașu, Str. Principală, Nr. 126, Jud. Cluj

sau

Adresa de e-mail: primaria@primariacamarasu.ro; Nr de telefon: 0264-288002, 0264-288064, 0264-288065; Fax 0264-288064

Răspunsurile la solicitările de clarificare vor fi postate numai pe site-ul autorității contractante.

Modul de prezentare al ofertei:

Ofertanții vor prezenta ofertele în plic închis, la sediul autorității contractante , până cel târziu în data de 21.08.2018, ora 10:00. Ofertele depuse vor fi înregistrare la registratura unității. Ofertele depuse după data și ora limită nu vor fi evaluate.

Pe plic vor fi trecute următoarele informații:

  1. Denumirea ofertantului ;
  2. Denumirea investiției;
  3. Datele de contact (telefon, e-mail) și adresa de corespondență a ofertantului.

Oferta în plic va conține 3 plicuri sigilate, marcate corespunzător, astfel:

  1. Documente de calificare

–  Declarații privind neîncadrarea in prevederile art. art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

–  Certificat constatator emis de ONRC ;

– certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

– cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

–  Toate documentele solicitate vor fi actualizate la data depunerii ofertelor.

  1. Propunerea tehnica va conține:

Metodologia de executare a lucrărilor, cu descrierea modului în care Ofertantul intenționează să execute toate activitățile solicitate prin Documentația de atribuire, în așa fel încât să fie asigurate condițiile ca lucrările să fie realizate la parametrii calitativi solicitați, cu respectarea termenului de execuție

Graficul general de realizare a investiției publice, care prezintă toate informațiile necesare înțelegerii modului în care Ofertantulintenționează să deruleze execuția lucrărilor

Personalul propus și managementul contractului pentru execuția lucrărilor;

Infrastructura care va fi utilizată în realizarea contractului (incluzând detalii cu privire la utilajele și echipamentele folosite și numărul acestora)

–  Se va prezenta o descriere a lucrărilor ce urmează a fi executate, se va prezenta un plan de calitate privind lucrările ce urmează a fi executate, inclusiv un plan complet de control al calității (PCCVI);

–  Se va prezenta o declarație privind respectarea condițiilor de mediu, social, protecția muncii;

–  Se va prezenta o declarație privind termenul de finalizare a lucrării, care nu poate fi mai mare de 6 luni, și un grafic fizic de execuție .

–  Se vor prezenta listele de cantități cu prețuri, conform celor prezentate în cadrul Proiectului Tehnic. Listele de cantități și extrasele de resurse vor fi respectate în totalitate sub sancțiunea excluderii.

–  Toate materialele ce vor fi puse în opera vor respecta condițiile de calitate și vor fi însoțite de certificate de conformitate.

– Ofertele care nu respectă cerințele tehnice anterior menționate, vor fi respinse.

  1. Propunerea financiară va conține:

– Propunerea financiară va conține  Formularul de ofertă

– Propunerea financiară va conține, pe lângă formularul de oferta, și centralizatorul cu serviciile prestate de asociați, subcontractanți – dacă este cazul.

Prestatorul are obligaţia de a prezenta în oferta financiară preţul fără TVA, în lei.

Valoarea totală a ofertei nu trebuie să depăşească valoarea estimată a contractului, conform Fişei de date a achiziţiei.

– Nerespectarea acestei condiţii, va conduce la respingerea ofertei ca inacceptabilă.